Vrouwen in de politiek geschiedenis

1 voor zover bekend zijn de woorden "féminisme" en "féminist" in Nederland en Frankrijk voor het eerst gebruikt in 1872 door een brief van de nederlandse feministische pionier Mina Kruseman aan de Franse schrijver Alexandre dumas. 2 de franse kiesrechtstrijdster Hubertine auclert hanteerde het begrip voor het eerst rond 1880. 3 de term 'protofeminisme' wordt wel toegepast op de periode van vór de eerste feministische golf, toen het begrip 'feminisme' nog niet bestond of nog nauwelijks bekend was, om te verwijzen naar ideeën die men later met feminisme zou gaan associëren. Volgens de Encarta winkler Prins kent het feminisme drie ideologische oorsprongen: het rationalistisch gelijkheidsdenken van de verlichting (circa 16 in het utopisch socialisme (circa 17, vooral de periode 18201840) en in de opwekkingsbewegingen (circa 17) van het evangelisch protestantisme. 3 Olympe de gouges (Marie gouze) stelde in 1791 de verklaring van de rechten van de vrouw en de vrouwelijke burger op als tegenhanger van de verklaring van de rechten van de mens (man) en de (mannelijke) burger van de Franse revolutie. De engelse auteur Mary wollstonecraft publiceerde in 1792 a vindication of the rights of Woman. 3 deze twee geschriften gelden als de belangrijkste verlichtingspublicaties van het protofeminisme.

In landen waar na 1945 een conditie communistisch staatsbestel werd ingevoerd kregen vrouwen op de terreinen opleiding, werk, inkomen en sociale voorzieningen al snel ongeveer dezelfde rechten als mannen, maar een deel daarvan werd met de herinvoering van het kapitalistische staatsbestel teruggedraaid. Ook in veel andere landen zijn golfbewegingen te zien: na veranderingen die achterstanden van vrouwen wegwerkten, volgen tendensen in een voor vrouwen negatieve richting. Feminisme als beweging bewerken de geschiedenis van de feministische beweging kan worden ingedeeld in een aantal tijdperken. De vroege periode staat bekend als het "protofeminisme gevolgd door een aantal feministische 'golven tijdperken waarin vrouwenemancipatie bijzonder actief werd nagestreefd met verschillende methoden en doelen, en resultaten bereikte die verschillende samenlevingen diepgaand veranderden. In het westen kent het feminisme een lange geschiedenis, die soms samenviel met strijd tegen andere misstanden zoals slavernij (bijvoorbeeld Sojourner Truth ) en de uitbuiting van arbeiders (zie ook clara zetkin ). Ook de opkomst van radicale linkse stromingen waaronder het communisme gaf een impuls aan het feminisme. De wereldoorlogen hebben grote invloed gehad. Doordat mannen aan het front moesten vechten, werden symptomen door gebrek aan mannelijke arbeiders, vrouwen aan het werk gezet in fabrieken. Na de oorlog weigerden vrouwen hun vrijheid en zelfstandigheid op te geven en gedwee terug te gaan naar het "aanrecht". Het feminisme heeft drie algemeen erkende golven gekend: Oorsprong bewerken de term féminisme zou in 1837 door de Franse filosoof Charles fourier zijn gemunt.

haar voor dood. In België werd het vanaf 1880 voor vrouwen mogelijk te studeren en was. Marie popelin de eerste vrouw met een academische graad. Popelin werd echter geweigerd als advocaat. Tot het begin van de twintigste eeuw waren vrouwen (net als de meerderheid van mannen) uitgesloten van het kiesrecht, in sommige landen nog langer. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw was het in Nederland gebruikelijk dat vrouwen automatisch hun baan verloren zodra ze in het huwelijk traden, voor vrouwelijke ambtenaren was dit wettelijk vastgelegd. Gehuwde vrouwen waren tot die tijd juridisch handelingsonbekwaam. Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw hadden gehuwde vrouwen in Europa aanzienlijk minder rechten in de sociale zekerheid, was een gewelddaad als verkrachting niet strafbaar wanneer dit door de echtgenoot gebeurde en bestond voor vrouwen geen recht op gelijk loon. In de meeste landen met een kapitalistisch regime is op dit gebied sinds 1980 veel veranderd in een voor vrouwen positieve richting.
vrouwen in de politiek geschiedenis

Werkstuk geschiedenis Nederland in de 19e eeuw


Inhoud, algemeen - ideologie bewerken. Vrouwen zijn eeuwenlang op een andere manier gewaardeerd, beoordeeld en behandeld dan mannen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, vergoeding voor werk, eigendom, vererving, seksualiteit, deelname aan het openbare leven en kiesrecht. Het mannelijk denken en doen stond centraal, het gedachtegoed dat overheerste was, dat vrouwen "anders" waren en op grond daarvan een andere bestemming, rol en plaats in de maatschappij hadden dan mannen. Tussen mannen onderling bestonden ook grote verschillen op basis van eigendom, seculiere of religieuze macht en afkomst, deze verschillen werden kritisch geanalyseerd en bestreden door bewegingen als vallen het communisme, socialisme en anarchisme. In het feminisme gaat het om alle vormen van onderscheid tussen mannen en vrouwen als bevolkingsgroep. Zo werden vrouwen in landen op grond van wettelijke regels of gewoonten vele eeuwen niet toegelaten tot politiek of openbaar bestuur, tot ambachten en beroepen, school of universiteit, konden de meesten geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten, golden democratische rechten niet voor hen en liep vererving via. Werk dat vrouwen deden werd ofwel niet waargenomen, of het werd niet beschouwd als werk en zelden beloond. Werk van mannen stond maatschappelijk in het middelpunt, werd beschouwd als beroep of ambacht, beschermd door regels en beloond in geld of goederen en/of statusverhoging.

Vrouwen in de politiek


De cultuur was vooral ingericht rond het kostwinnersmodel waarbij maar weinig getrouwde vrouwen deel uitmaakten van de arbeidsmarkt. Maar weinig vrouwen waren dan ook economisch zelfstandig. Tijdens de tweede golf werden recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven dan ook belangrijke speerpunten, evenals het recht op abortus. In 1949 verscheen de tweede sekse van Simone de beauvoir. Beauvoir stelde dat de positie van de vrouw al sinds de eerste feministische golf niet meer verbeterd was en dat er een einde moest komen aan de economische afhankelijkheid van de vrouw. Dit zou ook de man ten goede komen omdat iedereen meer vrijheid geniet in een wereld waarin man en vrouw gelijkwaardig zijn. In 1963 verscheen van The feminine mystique van Betty Friedan.

3 de high term 'protofeminisme' wordt wel toegepast op de periode van vór de eerste feministische golf, toen het begrip 'feminisme' nog niet bestond of nog nauwelijks bekend was, om te verwijzen naar ideeën die men later met feminisme zou gaan associëren. Volgens de Encarta winkler Prins kent het feminisme drie ideologische oorsprongen: het rationalistisch gelijkheidsdenken van de verlichting (circa 16 in het utopisch socialisme (circa 17, vooral de periode 18201840) olievlekken en in de opwekkingsbewegingen (circa 17) van het evangelisch protestantisme. 3 Olympe de gouges (Marie gouze) stelde in 1791 de verklaring van de rechten van de vrouw en de vrouwelijke burger op als tegenhanger van de verklaring van de rechten van de mens (man) en de (mannelijke) burger van de Franse revolutie. De engelse auteur Mary wollstonecraft publiceerde in 1792 a vindication of the rights of Woman. 3 deze twee geschriften gelden als de belangrijkste verlichtingspublicaties van het protofeminisme. Eerste feministische golf bewerken Aletta jacobs de eerste feministische golf is de benaming voor een periode die internationaal duurde van circa 184 de golf werd gekenmerkt door het streven naar wettelijke gelijke rechten voor vrouwen, waarbij aanvankelijk het accent lag op recht op scholing.

4 Later verschoof dit naar politieke rechten met als speerpunt de strijd om het vrouwenkiesrecht, tot 1920 het hoogtepunt van de eerste feministische golf was. 5 Het bereiken van vrouwenkiesrecht in grote delen van Europa, de verenigde Staten, canada, australië en nieuw-zeeland, in de meeste gevallen kort na de eerste wereldoorlog, was een grote overwinning. Echter, door de erkenning van het algemeen kiesrecht nam de invloed van confessionele partijen in de politiek enorm toe, die de pas verworven vrouwenrechten weer onder druk zetten, versterkt door de economische crisis van de jaren. Dit leidde tot aan de Tweede wereldoorlog tot een heropleving van feminisme met de focus op recht op arbeid en tegen de macht van mannen in het huwelijk en het gezin. 4 Tweede feministische golf bewerken kiesrecht en universitair onderwijs betekenden niet dat vrouwen volwaardig deel uitmaakten van de samenleving.

Vrouwen in de, nederlandse politiek


Gehuwde vrouwen waren tot die tijd juridisch handelingsonbekwaam. Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw hadden gehuwde vrouwen in Europa aanzienlijk minder rechten in de sociale zekerheid, was een gewelddaad als verkrachting niet strafbaar wanneer dit door de echtgenoot gebeurde en bestond voor vrouwen geen recht op gelijk loon. In de meeste landen met een kapitalistisch regime is op dit gebied sinds 1980 veel veranderd in een voor vrouwen positieve richting. In landen waar na 1945 een communistisch staatsbestel werd ingevoerd kregen vrouwen op de terreinen opleiding, werk, inkomen en sociale voorzieningen al snel ongeveer dezelfde rechten als mannen, maar een deel daarvan werd met de herinvoering van het kapitalistische staatsbestel teruggedraaid. Ook in veel andere landen zijn golfbewegingen te zien: na veranderingen die achterstanden van vrouwen wegwerkten, volgen tendensen in een voor vrouwen negatieve richting. Feminisme als beweging bewerken de geschiedenis van de feministische beweging kan worden ingedeeld in een aantal tijdperken.

De vroege periode staat bekend als het "protofeminisme gevolgd door een aantal feministische 'golven tijdperken waarin vrouwenemancipatie bijzonder actief werd nagestreefd met verschillende methoden en doelen, en resultaten bereikte die verschillende samenlevingen diepgaand veranderden. In het westen kent het feminisme een lange geschiedenis, die soms samenviel met strijd tegen andere misstanden zoals slavernij (bijvoorbeeld Sojourner Truth ) en de uitbuiting van arbeiders (zie ook clara zetkin ). Ook de opkomst van radicale linkse stromingen waaronder het communisme gaf een impuls aan het feminisme. De wereldoorlogen hebben grote invloed gehad. Doordat mannen aan het front moesten vechten, werden door gebrek aan mannelijke arbeiders, vrouwen aan het werk gezet in fabrieken. Na de oorlog weigerden vrouwen hun vrijheid en zelfstandigheid op te geven en gedwee terug te gaan naar het "aanrecht". Het feminisme heeft drie algemeen erkende golven gekend: Oorsprong bewerken de term féminisme zou in 1837 door de Franse filosoof Charles fourier zijn gemunt. 1 voor zover bekend zijn de woorden "féminisme" en "féminist" in Nederland en Frankrijk voor het eerst gebruikt in 1872 door een brief van de nederlandse feministische pionier Mina Kruseman aan de Franse schrijver Alexandre dumas. 2 de franse kiesrechtstrijdster Hubertine auclert hanteerde het begrip voor het eerst rond 1880.

Vrouwen in de, tweede kamer

In de jaren zeventig van de negentiende eeuw was. Aletta jacobs de eerste vrouw in Nederland die een hoogere burgerschool bezocht, studeerde en zich als arts vestigde (1878). In kranten werd ze gedrag grof bespot en een van haar broers verklaarde haar voor buikje dood. In België werd het vanaf 1880 voor vrouwen mogelijk te studeren en was. Marie popelin de eerste vrouw met een academische graad. Popelin werd echter geweigerd als advocaat. Tot het begin van de twintigste eeuw waren vrouwen (net als de meerderheid van mannen) uitgesloten van het kiesrecht, in sommige landen nog langer. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw was het in Nederland gebruikelijk dat vrouwen automatisch hun baan verloren zodra ze in het huwelijk traden, voor vrouwelijke ambtenaren was dit wettelijk vastgelegd.

vrouwen in de politiek geschiedenis

De politieke geschiedenis van de vrouw in België mens

Vrouwen zijn eeuwenlang op een andere manier gewaardeerd, beoordeeld en behandeld dan mannen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, vergoeding voor werk, eigendom, vererving, seksualiteit, deelname aan het openbare leven en kiesrecht. Het mannelijk denken en doen stond centraal, het gedachtegoed dat overheerste was, dat vrouwen "anders" waren en op grond daarvan koolhydraten een andere bestemming, rol en plaats in de maatschappij hadden dan mannen. Tussen mannen onderling bestonden ook grote verschillen op basis van eigendom, seculiere of religieuze macht en afkomst, deze verschillen werden kritisch geanalyseerd en bestreden door bewegingen als het communisme, socialisme en anarchisme. In het feminisme gaat het om alle vormen van onderscheid tussen mannen en vrouwen als bevolkingsgroep. Zo werden vrouwen in landen op grond van wettelijke regels of gewoonten vele eeuwen niet toegelaten tot politiek of openbaar bestuur, tot ambachten en beroepen, school of universiteit, konden de meesten geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten, golden democratische rechten niet voor hen en liep vererving via. Werk dat vrouwen deden werd ofwel niet waargenomen, of het werd niet beschouwd als werk en zelden beloond. Werk van mannen stond maatschappelijk in het middelpunt, werd beschouwd als beroep of ambacht, beschermd door regels en beloond in geld of goederen en/of statusverhoging.

Feminisme uit het, frans féminisme, van de, latijnse woordstam femina vrouw is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven. Deze gelijkheid wordt op zowel economisch, politiek, sociaal als persoonlijk vlak nagestreefd. Vrouwen en mannen moeten in deze gebieden gelijk worden behandeld. Een van deze sociale beweging die dit nastreeft is de vrouwenbeweging. Verschillen tussen mannen en vrouwen die mannen direct of indirect bevoordelen, dienen in deze maatschappijopvatting te worden opgeheven. Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft juridische en feitelijke opheffing na van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie voor vrouwen en het op een gelijkwaardige en evenwichtige manier onder de aandacht brengen van onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen en strijdt. Het feminisme kent vele stromingen die op elkaar bouwen en ook stromingen met tegengestelde visie, hoewel men het over de grote lijn wel eens. Inhoud, algemeen - ideologie bewerken.

Vrouwen in politiek : Suriname treurige uitzondering

Feminisme uit het, frans féminisme, van de, latijnse woordstam femina vrouw is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven. Deze gelijkheid wordt op zowel economisch, politiek, sociaal als persoonlijk vlak nagestreefd. Vrouwen en mannen moeten in deze gebieden gelijk worden behandeld. Een van deze sociale beweging die dit nastreeft is de vrouwenbeweging. Verschillen tussen mannen en vrouwen die mannen direct of indirect bevoordelen, dienen in deze maatschappijopvatting te worden opgeheven. Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft juridische en feitelijke opheffing na van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie voor vrouwen en het op een gelijkwaardige en evenwichtige manier onder de aandacht brengen van onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen en strijdt. Het feminisme kent vele stromingen die op elkaar bouwen en ook stromingen met tegengestelde visie, hoewel men het over de grote lijn wel wandelen eens.

Vrouwen in de politiek geschiedenis
Rated 4/5 based on 585 reviews
Recensies voor het bericht vrouwen in de politiek geschiedenis

 1. Emehere hij schrijft:

  Tweede kamer zitting hebben. Algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen, de roep om stemrecht voor vrouwen werd aanvankelijk door de werkliedenpartij gesteund. Van verzuiling tot versplintering.

 2. Ulana hij schrijft:

  Het aantal vrouwelijke ministers in Belgische regering is sindsdien altijd eerder beperkt gebleven. De campagne van Stas International wil dat in het eerstvolgende parlement minstens dertig procent vrouw. Vosje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur.

 3. Nifocewe hij schrijft:

  Op werd het hoogst aantal vrouwen in de kamer gemeten. Toen in 1830 de belgische onafhankelijkheid werd geproclameerd beschikte belgië over een van de meest liberale grondwetten in Europa. Als vrouwen voldoende snel in het systeem komen, kunnen zij helpen het systeem te veranderen, aldus Simons.

 4. Oxuzo hij schrijft:

  Tot het begin van de jaren zeventig bleef dat aantal rond de 3 schommelen omdat vrouwen nog steeds niet voor vrouwen kozen en gewoonlijk het stemgedrag van hun man volgden. Immers, slechts.000 mannen die een bepaalde som aan rechstreekse belastingen betaalden konden gaan stemmen op basis van het cijnskiesrecht. Ze richtte haar eigen partij op, Trots op Nederland, maar die wist bij de verkiezingen in 2010 geen enkele zetel te behalen en Verdonk verliet de politiek. Toch bleek ze niet democratisch.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: