Dolle mina acties

dolle mina acties

Als er een huwelijk werd gesloten beloofde een vrouw nog gehoorzaamheid aan haar echtgenoot. Ze konden geen enkel rechtshandeling verrichten zonder toestemming van de man. Ze konden bijvoorbeeld geen contract tekenen zonder toestemming, geen geld halen zonder toestemming en geen grote aankopen doen ook weer zonder toestemming van hun echtgenoot. De man beheerde in die tijd nog het gezamenlijke vermogen als de man en vrouw in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Ook al was dit het erfgoed vanaf de vrouw, de man besliste erover. Wat niet in 1956 was geschrapt was dat de man officieel hoofd van het gezin was. Deze wet verdween 13 jaar later pas in 1969. zelfbeslissing over abortus baas in eigen buik.

In het artikel beschreef ze haar eigen ervaringen thuis als huisvrouw. Joke (kool-)Smit hedy dAncona richtte de beweging man vrouw maatschappij (MVM0 op, op Er konden zowel mannen als vrouwen lid hiervan worden. Het doel was een vrije zelfontplooiing voor mannen en vrouwen. Voor zowel de vrouw als de man moest er evenveel mogelijkheid zijn om een goede opleiding te vegetarisch kunnen volgen en daarna goed betaald werk te kunnen hebben. Voor vrouwen moest het makkelijker worden op moederschap en betaalt werk te combineren. Dolle mina was mvm een clubje deftige dames. Mvm bestond uit dertigers, dolle mina uit studentes en andere leden van de protestgeneratie. Wat wilde de dolle mina de man vrouw maatschappij bereiken? het wijzigen van de huwelijkswetgeving waarin de man boven de vrouw werd gesteld. Bij de wet makkelijke was nog bepaald dat een man boven de vrouw was gesteld in het huwelijk. Tot 1956 was de getrouwde vrouw nog handelingsonbekwaam.

dolle mina acties
duizenden vrouwen in het land aan het nadenken over de verdeling tussen man en vrouw. De actiegroep die in het begin geen enkele aandacht kreeg- groeide in razend tempo tot een icoon van een tijdperk. De oprichters kregen meer dan duizend aanmeldingen voor nieuwe leden, zelfs zo veel dat de groep in vele kleine groepen werd verdeeld. Er werden in kleine groepjes verschillende acties gevoerd door heel Nederland met elk een ander doel voor ogen. Mannen en vrouwen geloofden weer in een nieuwe verandering in de samenleving! Hoe ontstond de man vrouw maatschappij? Het starsein voor de tweede feministische golf werd in Nederland gegeven door een artikel van joke (Kool-)Smit, het onbehagen van de vrouw in 1967.
dolle mina acties

Dolle mina brood - wikipedia


Én van de aanwezigen kwam met de naam Dolle mina, afgeleid van de bijnaam ijzeren mina van de vrouwenstrijder Wilhelmina Drucker van de eerste feministische golf in de 19e eeuw. Ze bedachten acties en doelen. Een aantal vrouwen in het groepje hadden adresje van journalisten en mannen die werkte bij bijvoorbeeld de vpro, kro, vara enz. Tijdens de actie op kwam slecht alleen kros brandpunt. De rest van de pers vond het blijkbaar niet belangrijk. Ze verbrandden die middag een korset bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker. Brandpunt deed verslag in een uitzending over de actiegroep. In beeld ananas kwamen vrolijke fotogenieke meiden, die tijdens een bruiloft het pasgehuwd bruidspaar opwachtten met vrolijk gezang.

Lonneke geerlings Vrije Universiteit Amsterdam


G.E.M.-centrale in werd een deel van de waalbandijk verlegd. Op 9 september 1976 is de naam opnieuw vastgesteld voor de weg die de voorstadslaan met de winselingseweg verbindt. Het gedeelte ter hoogte van de bedrijfsterreinen van het Slachthuis en Honig Merkartikelen. Is op het openbaar verkeer onttrokken. Zie bedrijventerrein noord- en Oostkanaalhaven, kanaalhaven, winselingseweg Op eeft de gemeenteraad besloten om aan de weg, inclusief eventuele ventwegen, die loopt vanaf de rotonde ( Nymaplein afbuigt in oostelijke richting en onder de brug ( de oversteek ) doorloopt en aansluit op de huidige waalbandijk. De nieuwe weg werd aanvankelijk waalfrontweg genoemd. " waalbandijk: de nieuwe weg sluit direct aan op de bestaande waalbandijk en zal daarmee een doorlopende weg vormen. Wanneer de nieuwe weg een andere naam zou krijgen, is de kans op verwarring en onduidelijkheid groot." (raadsvoorstel 94/2009) Het raadsbesluit.

dolle mina acties

Een openbare ruimte van het fiets type ' water ' met de naam waal in de woonplaats Lent komt niet voor in de bag. Zie waal, nevengeul openbare ruimte id wijk 20 - biezen kadastrale gemeente neerbosch, sectie a (1822 de waal-Bandyk adresboek 1892: hees waaldijk raadsbesluit. waalbandijk raadsbesluit. 9 september 1976: waalbandijk, winselingseweg (gedeelte) ptt post 1978: waalbandk raadsbesluit. onttrekking (gedeelte) raadsbesluit.

waalbandijk raadsvoorstel 161/2014: laan van Oost-Indië (gedeelte), waaischeveldweg (gedeelte) raadsbesluit. intrekking voorstel (akkoord) raadsvoorstel 40/2015: laan van Oost-Indië (gedeelte), nymaweg (gedeelte) raadsbesluit. laan van Oost-Indië (gedeelte), nymaweg (gedeelte) raadsbesluit. waalbandijk (wijziging geometrie) bandijk, rivierdijk, geschikt om de hoogste waterstanden te keren "deze dijk werd vroeger meestal genoemd Linker waalbandijk." ( teunissen 1933 ) Oorspronkelijk liep de waalbandijk van de voorstadslaan naar de grens van de gemeente beuningen. Op de kaart bij het raadsbesluit. is de dijk dwars door Fort Krayenhoff getekend. In verband met de bouw van.

(Piet) de jong


17 december 2014: afgevoerd raadsbesluit. intrekking voorstel (akkoord) raadsvoorstel 40/2015: Nymaweg raadsbesluit. Nymaweg " waais(ch)e veld is de benaming van het binnendijkse gebied ten westen van fort Krayenhoff, aan weerszijden van de weurtseweg." (raadsvoorstel 161/2014) In plaats van waaischeveldweg is voor het laatste deel van de waalbandijk in raadsvoorstel 40/2015 de naam Nymaweg voorgesteld. Niet-bestaande naam; zie fort Krayenhoff, nymaweg, waaischeveld wijk 09 - ooyse Schependom, 00 - benedenstad, 20 - biezen, 25 - haven- en industrieterrein, 50 - oosterhout Van Suchtelen hollandt 1752 en 1754: de rivier de whaal van Suchtelen hollandt 1755: de whaal stroom van Suchtelen. 10) "In de romeinse tijd heette de waal 'vahalis maar dat is waarschijnlijk alleen maar een verlatijnsing van een al bestaande naam, die in ieder geval het element 'wal' of 'waal' moet hebben gehad.

Dat woord-element duidt aardrijkskundig en historisch altijd op een grens tussen twee volkeren: Wallis in Zwitserland (in een uithoek tussen Frankrijk en Italië wallonië (Waals) in België, wales in Groot-Brittannië, walachije in roemenië (tussen de germaans-Romeinse roemenen en Slavische buren aan de oostkant in). Samenvattend is de betekenis min of meer: daar waar 'de anderen' wonen. Zo ook de waal: voor de kelten ten zuiden ervan was het de grens met de germanen in het noorden, en omgekeerd." ( Groos 2011,. . 17) Een openbare ruimte van het type ' water ' met de naam waal in de woonplaats Nijmegen komt niet voor in de bag. "de waal en het maas-waalkanaal zijn niet door de gemeente nijmegen benoemd. Bij navraag bij het Kadaster is de gemeente niet verplicht 'niet-benoemde wateren' formeel te benoemen en op te nemen in de bag zolang hier geen bebouwing aan ligt." (antwoord gemeente. 10 december 2010 ) de ligplaatsen in de waal hebben een huisnummer aan de havenweg (huisnummers 18 en 30) of de waalkade (huisnummers 100 en 102). Zie oude haven, waalkade, waalplein, waalwal wijk 70 - lent de grens met de woonplaats Nijmegen ligt in het midden van de rivier.

2 (2013) by tilburg University - issuu

Waeijestein onder Oosterholt in over-Betuwe zyn voor sijne majesteit erschenen de gecommitteerdens uit het quartier van Nijmegen, de magistraat, de burggraaf Diderik van Welderen nevens den gouverneur Jan van Welderen Gebroeders, de Professoren van de Academie te nijmegen, en de leden van den Kerkenraad." (. 207-208 ) zie oosterhout, de waaijer, park waaijenstein, waaiensteinkolk zie waaiensteinkolk zie de waaijer "Waardscheveld (Waarscheveld). Terrein onder hees nabij den weurtscheweg." ( teunissen 1933 ) " Het waalsche veld gelegen tussen de winselingse uiterwaarden" ( Hendriks 1987 ) In dit veld lagen verschillende 'waaien' (kolken waaronder de weurtsche kolk ( heessche kolk ). Over de juiste benaming van dit veld in de omgeving van de weurtseweg lopen de meningen uiteen: - het waaische veld (kadastrale gemeente neerbosch, sectie a, minuutplan 1822) - waayscheveld ( Legger B 1859, toelichting bij. 5) - waarsse veld, waarsseveld ( Adresboek alcohol 1892 ) - waarsche veld ( Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912,. 122) - waardscheveld, waarscheveld ( teunissen 1933 ) - het waalsche veld ( Hendriks 1987 ) verdwenen naam; zie de biezen, veldweg, weurtseweg, winselingseweg raadsbesluit. waalbandijk raadsvoorstel 161/2014: waaischeveldweg raadsbesluit.

dolle mina acties

Geboorte rituelen en tradities

Deze naam houdt de brandende herinnering levend aan het landgoed waaijensteyn, dat bij diezelfde overstroming in 1809 geheel wegspoelde." ( ) niet-vastgestelde naam; zie, kolk van Braam, verburgtskolk, wolfsgat zie. De waaijer openbare ruimte id (administratief gebied oosterhout gemeente nijmegen, woonplaats id 2544 (ingetrokken). Nijmegen, woonplaats id 3030 (per ) wijk 50 - oosterhout, raadsbesluit. Waaijenstein, buurt in de wijk, oosterhout met de volgendeopenbare ruimten:. Notensteinstraat, park waaijenstein ;. Grensstraat (gedeelte van boetzelaerstraat, waaijenstein (waaienstein) was de naam van een landgoed, dat in 1809 geheel wegspoelde als gevolg van een dijkdoorbraak. In 1672 ontving de zonnekoning hier de nijmeegse magistraten om de capitulatie van de stad te bekrachtigen. (.) Den 12 Julii kwam lodewijk de xiv. Koning van Vrankrijk omtrent Nijmegen.

Rob Essers - stratenlijst gemeente nijmegen 2018 - letter w zie, waaijenstein, oosterhout Gld (gemeente valburg) (voor oosterhout gemeente nijmegen, woonplaats id 2544 (ingetrokken). Nijmegen, woonplaats id 3030 (per ) wijk 50 - oosterhout kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, sectie a (1819 de groote wiel waai (waal, weel of wiel kolk ontstaan door bootcamp plaatselijke dijkdoorbraak. Het kolkencomplex het, wolfsgat en waaiensteinkolk is in verschillende fasen ontstaan bij dijkdoorbraken in 1573, 1651 en 1809. De naam waaiensteinkolk is pas in de tweede helft van de 20e eeuw ingeburgerd geraakt. "In 1809 brak de waaldijk door en werd het kasteel Oosterhout / re door de kracht van het water verwoest. Bij deze overstromingen ontstonden overigens drie nog bestaande kolken, die in de uiterwaarden liggen. De grootste daarvan, het Groote wiel, werd in de vorige eeuw tot waaiensteinkolk omgedoopt.

Bint photobooks on internet: mei 2017

Hoe ontstond de dolle mina? De dolle mina is ontstaan in december 1969. Een klein groepje vrouwen en mannen discussieerde vaak thuis over de verschillen tussen vrouw en man. Een aantal mannen kwamen het idee om een beweging op te richten, en drongen dit aan bij een aantal vrouwen. De grondleggers waren onder andere michel Korzec, zijn broer Alex, diens vriendin Rita hendriks, korzecs vroegere buurman huub Philippens, zijn vrouw Anne marie philippens, student scheikunde nora rozenbroek en geschiedenisstudente selma leydesdorff. Ze hadden allemaal dezelfde linkse politieke ideeën. Ze organiseerde voor het kleine vallen groepje brainstormavonden en bedachten acties en een naam.

Dolle mina acties
Rated 4/5 based on 739 reviews
Recensies voor het bericht dolle mina acties

  1. Ywihit hij schrijft:

    Vroeger deed dat de pandit, de huispriester, op basis van sterrenbeelden, opdat men bij ziekte in een almanak kon opzoeken hoe te handelen. Niet-gelovigen konden uitwijken naar Er is er een jarig, hoera, hoera, of het engelstalige happy birthday, dat nog vrij jong is: Robert Coleman schreef de tekst ervan in 1924. In (West-) Friesland en Groningen ging in rijke kringen na een bevalling de brandewijnkom van mond tot mond. Bij lange na niet klopt met de werkelijkheid.

  2. Ipiwehi hij schrijft:

    Een jongen kondigt zich aan met een spitse moederbuik, een meisje met een ronde. Het begrip gender gaat uit van de gehele persoon. Interessant is de uitspraak in een artikel van Peggy cohen-Kettenis, bijzonder hoogleraar in de genderontwikkeling en psychopathologie van kinderen en adolescenten en klinisch psycholoog op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Academisch ziekenhuis te Utrecht: "In Brainsex (.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: